Paginacija

Makroekonomski učinci institucionalnih reformi na gospodarski rast s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku
Makroekonomski učinci institucionalnih reformi na gospodarski rast s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku
Vesna Buterin
Institucije su pravila ponašanja u određenom društvu odnosno ograničenja koja je čovjek iznašao kako bi oblikovao ljudske interakcije. Zbog sinergijskog djelovanja svaka pozitivna ili negativna institucionalna promjena može prouzročiti značajne promjene u društvu. S institucijama su usko povezani transakcijski troškovi odnosno troškovi svih sredstava koja su potrebna kako bi se obavila razmjena. Glavni zadatak institucija je smanjenje transakcijskih troškova čime one stvaraju...
Makroekonomski učinci proizvodnje i potrošnje električne energije na ekonomski rast hrvatskog gospodarstva
Makroekonomski učinci proizvodnje i potrošnje električne energije na ekonomski rast hrvatskog gospodarstva
Pavle Jakovac
U teorijskom dijelu ovog doktorskog rada determinirana je uloga i važnost energije, samim time i električne energije, u ekonomskom rastu. Naime, prema neoklasičnoj ekonomskoj teoriji energija se ne smatra primarnim inputom već intermedijarnim dobrom dok pripadnici tzv. ekološke ekonomije tvrde upravo suprotno. U suvremenom svijetu, učinkovita opskrba energijom, prvenstveno električnom energijom kao njezinim najfleksibilnijim, najkomercijalnijim i najčišćim oblikom predstavlja...
Marketing odnosa u funkciji uspješnosti poslovnih subjekata u hotelijerstvu
Marketing odnosa u funkciji uspješnosti poslovnih subjekata u hotelijerstvu
Marin Lazarić
Suvremeni poslovni subjekti u hotelijerstvu djeluju na globalnom turističkom tržištu koje je pod utjecajem čestih promjena trendova turističke ponude i potražnje, jake konkurencije, te velike količine informacija dostupnim turistima i tržišnim subjektima. Takva kretanja uvjetuju novi način promišljanja, novu filozofiju poslovanja s fokusom na turiste i novi pristup marketingu. Cilj je u novim tržišnim uvjetima stvaranje dugoročnih partnerskih odnosa između sudionika na...
Menadžerske inovacije u funkciji razvoja učinkovitosti lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Menadžerske inovacije u funkciji razvoja učinkovitosti lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Mirjana Grčić Fabić
Netehnološke inovacije kao područje istraživanja nedovoljno su zastupljene u odnosu na tehnološke inovacije. Dominantan tehnološki aspekt inovacija nailazi na mnoge kritike jer ne obuhvaća u potpunosti inovacije u uslužnim djelatnostima te ignorira mnoge važne netehnološke elemente inovativnih organizacijskih aktivnosti u organizacijama. Menadžerske inovacije kao poseban tip netehnoloških inovacija predstavljaju stvaranje i implementaciju novih menadžerskih praksi, procesa,...
Međuovisnost poreznih struktura i ekonomskog rasta u odabranim državama srednje i istočne Europe i Republici Hrvatskoj
Međuovisnost poreznih struktura i ekonomskog rasta u odabranim državama srednje i istočne Europe i Republici Hrvatskoj
Maja Grdinić
U doktorskoj disertaciji procjenjuje se međuovisnost poreznih struktura i ekonomskog rasta u odabranim državama srednje i istočne Europe i Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1990. godine do 2010. godine. U teorijskom dijelu rada sustavno se obrađuju teorije endogenog i egzogenog ekonomskog rasta, kao i utjecaj raznih makroekonomskih varijabli, te monetarne i fiskalne politike na ekonomski rast. Također, u teorijskom dijelu rada prikazane su najznačajnije teorijske veze...
Međuzavisnost osobnih vrijednosti i etičkoga ponašanja najvišega poslovodstva s poslovanjem hotelskih poduzeća
Međuzavisnost osobnih vrijednosti i etičkoga ponašanja najvišega poslovodstva s poslovanjem hotelskih poduzeća
Marija Ivaniš
Etičko ponašanje postaje faktor strategijskih prednosti i uspješnog poslovanja a najviše poslovodstvo u procesu strateškog menadžmenta postaje odgovorno za stvaranje pretpostavki za primjenu i provođenje visokih etičkih principa u poduzeće. Od najvišeg poslovodstva u hotelijerstvu se očekuje veća etička svijest u odnosu na druge djelatnosti, kao i jača sposobnost da sude o etičkim pitanjima s obzirom da hotelska industrija obuhvaća veliki spektar uvjerenja i etički...
Model ekonomski održivoga sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u malim i srednjim poduzećima
Model ekonomski održivoga sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u malim i srednjim poduzećima
Saša Aksentijević
Poslovna funkcija informacijske sigurnosti u malim i srednjim poduzećima je zanemarena od strane rukovoditelja i vlasnika, ali i zakonodavca, strukovnih organizacija koje određuju mjere najbolje prakse te dobavljača softverskih i hardverskih rješenja kojima se otklanjaju rizici informacijske sigurnosti. Ovaj problem je prisutan usprkos činjenici kako većinu obujma hrvatske, europske i svjetske privrede predstavlja upravo poslovna aktivnost malih i srednjih poduzeća. Razlozi za ovu...
Model optimalnoga financiranja sustava socijalnoga osiguranja Republike Hrvatske
Model optimalnoga financiranja sustava socijalnoga osiguranja Republike Hrvatske
Denis Buterin
U ovom doktorskom radu istražuje se razvoj sustava socijalne sigurnosti od početaka do njegovih današnjih pojavnih oblika. Razine sigurnosti razlikuju se od države do države i nerijetko ovise o stupnju njihovog ekonomskog i društvenog razvoja. Isto tako, sustavi socijalne sigurnosti razlikuju se po učinkovitosti koja je uvjetovana rastućim troškovima i sve ograničenijim prihodima te načinima njihovog financiranja. U Hrvatskoj se sustav socijalne sigurnosti temelji na generacijskoj...
Model upravljanja morskim lukama u cilju povećanja njihove profitabilnosti
Model upravljanja morskim lukama u cilju povećanja njihove profitabilnosti
Nataša Munitić
Morske luke i s njima povezana lučka područja danas su postali središta modernih prometnih sustava. Za svaku državu, pa tako i za Republiku Hrvatsku, razvoj luka i lučkog područja određuje razvoj gospodarskih djelatnosti s multiplicirajućim učinkom na razvoj cijeloga gospodarstva. Stoga svaka država zakonskim propisima i strateškim dokumentima potiče razvoj održivog i konkurentnog lučkog sustava. Osnivanje državnih lučkih uprava u Hrvatskoj jedna je od takvih mjera kojima...
Modeliranje agregatne potražnje za hranom - primjena na Republiku Hrvatsku
Modeliranje agregatne potražnje za hranom - primjena na Republiku Hrvatsku
Trina Mjeda
U većini razvijenih zemalja, osobna potrošnja najveći je makroekonomski agregat s udjelom u BDP-u od oko 60%. Potrošnja kućanstva ujedno je izrazito specifična komponenta bruto domaćeg proizvoda, koja s jedne strane snažno multiplikativno utječe na sveukupna makroekonomska kretanja, dok je istovremeno visoko ovisna o gospodarskim kretanjima i primarno određena razinom raspoloživog dohotka. Slijedom navedenog, nužno je istaknuti važnost dobrog razumijevanja kretanja ...
Modeliranje tehnologije distribuiranoga zapisa i njena primjena
Modeliranje tehnologije distribuiranoga zapisa i njena primjena
Bojan Tomić
Kontinuiranim razvojem informatičkih tehnologija i interneta intenzivirao se rad na postojećim idejama digitalnog novca. Kao rezultat toga, računalni program Bitcoin protokola je pušten u javnost 9. siječnja 2009. godine čime se kreira infrastruktura za prvu kriptovalutu s licencom otvorenog programskog koda koji je slobodan za javnost. To znači da svatko tko ima interes može replicirati postojeći protokol, kreirati novu kriptovalutu i pustiti u javnost. Ovo posljednje je omogućilo...
Oblikovanje hibridnih organizacijskih modela u cilju poboljšavanja performansi građevinskih poslovnih sustava
Oblikovanje hibridnih organizacijskih modela u cilju poboljšavanja performansi građevinskih poslovnih sustava
Dinko Stanković Moćan
Ovim doktorskim radom proučavan je pojam hibridnih organizacija odnosno kombiniranje tržišnih i administrativnih (hijerarhijskih) mehanizama koordinacije koji upravljaju djelovanjem članova mreže. Osim detaljnog proučavanja hibridnih organizacijskih modela teorijski dio posebnu pažnju posvećuje pojmu fleksibilnosti kao glavnoj karakteristici hibrida. Opsežnom analizom sekundarnih podataka prikupljenih iz različitih znanstvenih izvora ostvaren je temelj za formiranje...

Paginacija