Paginacija

Oblikovanje računovodstvenog modela zaštite novčanog tijeka
Oblikovanje računovodstvenog modela zaštite novčanog tijeka
Tomislav Jeletić
Računovodstvom zaštite novčanih tijekova zaštićeni instrument štiti se od izravne izloženosti promjenama budućih primitaka i izdataka koje su posljedica određenoga rizika koji utječe na priznatu imovinu, obveze ili vrlo izvjesnu transakciju. Kako bi se postigla visokoučinkovita zaštita novčanih tijekova, potrebno je utvrditi omjer ili odnos zaštite (engl. hedge ratio), koji predstavlja omjer iznosa instrumenta zaštite i instrumenta koji se štiti. Odabir optimalnog omjera...
Održivost strateška marketinška orijentacija uspješnih poduzeća
Održivost strateška marketinška orijentacija uspješnih poduzeća
Silvije Jerčinović
Marketing je jedna od najznačajnijih kulturnih snaga i snažan društveni agens koji utječe ne samo na ponašanje potrošača, već i djelatnosti u najširem smislu te je kao takav neizravno odgovoran za ekološke, društvene i ekonomske probleme. S druge pak strane, razvoj marketinške misli i promjene u njegovoj paradigmi, omogućuju marketingu transformaciju u čimbenik koji doprinosi izgradnji održivog društva. Suvremeno poimanje strategije marketinga mora se temeljiti na principu...
Optimizacija drvnih klastera primjenom koncepta menadžmenta opskrbnog lanca
Optimizacija drvnih klastera primjenom koncepta menadžmenta opskrbnog lanca
Luka Samaržija
Osnovni cilj ove doktorske disertacije jest dokazati na teorijskoj i empirijskoj osnovi mogućnost optimizacije drvnih klastera primjenom koncepta menadžmenta opskrbnog lanca. Kako bi se ostvario cilj istraživanja kreiran je teorijski model koji se temelji na dokazivanju pretpostavki o statistički snažnom doprinosu koncepta menadžmenta opskrbnog lanca efikasnosti i efektivnosti drvnih klastera. Efikasnost je opisana odnosom izmeñu čimbenika menadžmenta opskrbnog lanca −...
Predviđanje nastavka poslovanja poduzeća metodom umjetnih neuronskih mreža
Predviđanje nastavka poslovanja poduzeća metodom umjetnih neuronskih mreža
Dejana Dojčinović Drilo
Nastavak poslovanja poduzeća je temeljna pretpostavka poslovanja poduzeća, a procjena nastavka poslovanja poduzeća od velike je važnosti za cjelokupnu poslovnu zajednicu i sve interesne skupine u lancu vrijednosti poslovanja poduzeća. Ključni faktor uspjeha u procjeni nastavka poslovanja poduzeća je odabir modela koji će na točan i objektivan način generirati ispravnu procjenu nastavka i omogućiti donošenje poslovnih odluka. Predviđanje nastavka poslovanja uglavnom se veže uz...
Procjena inovativnosti s aspekta poduzetničke orijentacije, tržišne orijentacije i orijentacije na učenje
Procjena inovativnosti s aspekta poduzetničke orijentacije, tržišne orijentacije i orijentacije na učenje
Helena Šlogar
Cilj istraživanja je utvrditi postoji li pozitivna povezanost između: poduzetničke orijentacije i inovativnosti; tržišne orijentacije i inovativnosti te orijentacije na učenje i inovativnosti. Jednako tako, nastojala se ustanoviti pozitivna povezanost između inovativnosti i uspješnosti poslovanja, osnovnih obilježja tvrtke i inovativnosti te pozitivna povezanost između inovativnosti i izvoza. Ovaj rad također definira izravni utjecaj specifičnih orijentacija na ...
Razvoj modela standardnog izvještavanja o društvenoj odgovornosti poduzeća
Razvoj modela standardnog izvještavanja o društvenoj odgovornosti poduzeća
Dejan Miljenović
Temeljna svrha ove doktorske disertacije je objediniti i produbiti spoznaje o tendencijama razvoja i mogućnostima primjene standardiziranih modela izvještavanja o društveno odgovornim aktivnostima poduzeća. Glavni ciljevi istraživanja odnose se na ispitivanje mogućnosti cjelovitog iskazivanja financijskih, okolišnih i društvenih učinaka koji proizlaze iz društveno odgovornih aktivnosti te predstavljaju ukupni poslovni rezultat poduzeća. Glavni istraživački problem stoga se...
Rodna perspektiva proračunskog procesa
Rodna perspektiva proračunskog procesa
Ana Marija Sikirić
Proračun središnje i lokalne države se najčešće percipira kao rodno neutralan instrument fiskalne politike jer su njime numerički prikazani ukupni javni prihodi i rashodi koji rezultiraju proračunskim suficitom ili deficitom. Ipak, proračun ima bitno različit utjecaj na žensko i muško stanovništvo koji proizlazi iz njihovih različitih društveno oblikovanih rodnih uloga, stoga vlada pri donošenju proračuna treba prepoznati i uvažavati različite uloge i obveze...
Sustav osiguranja depozita u funkciji stabilnosti bankovnog poslovanja
Sustav osiguranja depozita u funkciji stabilnosti bankovnog poslovanja
Stella Suljić Nikolaj
Sustav osiguranja depozita nastao je prvenstveno zbog zaštite deponenata odnosno zaštite njihovih depozita najčešće do određenog iznosa, u uvjetima propasti banke. U konačnici, djelovanje sustava osiguranja depozita stvara povjerenje deponenata u bankovni sustav čime se sprječava panika deponenata te povlačenje depozita iz banke. Na taj se način štiti bankovni sustav izbjegavanjem sustavne bankovne krize te se omogućava nesmetano održavanje kreditne aktivnosti banaka. Unatoč...
Suvremeni pristup vrednovanju poduzeća naftne i plinske industrije temeljen na računalnoj inteligenciji
Suvremeni pristup vrednovanju poduzeća naftne i plinske industrije temeljen na računalnoj inteligenciji
Sonja Brlečić Valčić
Vrednovanje poduzeća naftne i plinske industrije po mnogim je čimbenicima specifično i teško izvedivo postojećom metodologijom i trenutno korištenim pristupima vrednovanju. Identifikacija i ocjena čimbenika koji stvaraju i pokreću vrijednost poduzeća naftne i plinske industrije temelji se na složenim izračunima koji uključuju mnoge varijable. Međuovisnost tih varijabli prekompleksna je da bi se izrazila jednostavnom formulom. Iz tih se razloga kod vrednovanja...
Transformacija javne uprave u procesno orijentiranu organizaciju u službi klijenata
Transformacija javne uprave u procesno orijentiranu organizaciju u službi klijenata
Mario Hak
Učinkovitost je dugo vremena zanemarivana u području javne uprave. U teorijskom dijelu ove doktorske disertacije determinirana je uloga i važnost organizacijskih teorija na mikro i makro razini. Zadnji pomak u procjeni učinkovitosti javne uprave bio je s doktrinom novog javnog menadžmenta na temelju poslovnih metoda. U radu se analiziraju postojeći poslovni procesi te se istražuje na koji način utvrditi optimalni model poslovnih procesa u radu Porezne uprave s ciljem povećanja...
Ulaganje u istraživanje i razvoj - čimbenik prilagodbe zemalja Zapadnoga Balkana gospodarstvu EU
Ulaganje u istraživanje i razvoj - čimbenik prilagodbe zemalja Zapadnoga Balkana gospodarstvu EU
Marko Tomljanović
Zemlje Zapadnog Balkana, obilježene povijesnim hipotekama, političkim nestabilnostima te nepovoljnom gospodarskom i socijalnom situacijom su kao temeljni dugoročni gospodarski i strateški cilj identificirale punopravno članstvo u EU-u. Ostvarenje punopravnog članstva u Europskoj uniji je dugotrajan i složen proces koji zahtijeva ispunjavanje propisanih kriterija te stvaranje uvjeta za provođenje učinkovitih strukturnih reformi, u cilju prilagodbe gospodarstvu EU-a. Analizom...
Uloga i utjecaj institucionalnih investitora na razvoj tržišta kapitala odabranih tranzicijskih zemalja i Republike Hrvatske
Uloga i utjecaj institucionalnih investitora na razvoj tržišta kapitala odabranih tranzicijskih zemalja i Republike Hrvatske
Bojana Olgić Draženović
Razvijen i efikasan financijski sustav predstavlja ključnu komponentu u svakoj nacionalnoj ekonomiji. Financijski sustav sastavljen je od financijskih institucija, financijskih tržišta i različitih pravila za upravljanje operacijama na financijskim tržištima i institucijama te vezama među njima. Financijske institucije usmjeravaju štednju suficitarnih ekonomskih jedinica i alociraju ih efikasno unutar financijskih tržišta. Posljednjih desetljeća dominantna pozicija banaka je...

Paginacija