Paginacija

Uloga proširene stvarnosti u unapređenju marketinga doživljaja u turističkoj destinaciji
Uloga proširene stvarnosti u unapređenju marketinga doživljaja u turističkoj destinaciji
Adrijana Kos Kavran
Predmet istraživanja ove doktorske disertacije uključuje marketing doživljaja uz potporu proširene stvarnosti, zadovoljstvo turističkim doživljajem i lojalnost turista. Cilj istraživanja ove doktorske disertacije je analizirati i proširiti teorijske i praktične spoznaje o marketingu doživljaja te istražiti mogućnost korištenja proširene stvarnosti u funkciji marketinga doživljaja da bi se postiglo zadovoljstvo turista doživljajem u turističkoj destinaciji i njihova...
Unapređenje sustava teritorijalne i funkcionalne organizacije područne (regionalne) samouprave kao okosnica gospodarskoga razvoja Republike Hrvatske
Unapređenje sustava teritorijalne i funkcionalne organizacije područne (regionalne) samouprave kao okosnica gospodarskoga razvoja Republike Hrvatske
Davor Žmegač
Regionalna organizacijska razina država složeni je fenomen, a posebno su složeni i međusobno isprepleteni uvjeti i čimbenici teritorijalne i funkcionalne podjele. U tom smislu i teorijski okvir i aplikativni doprinos vezan uz optimizaciju regionalnog teritorijalno-administrativnog sustava zahtijeva interdisciplinarni i integrirani holistički aspekt razmatranja. U znanstvenoj literaturi postoji značajan broj radova koji se bave sustavom lokalne i područne (regionalne) samouprave, ...
Upravljanje zajedničkim dobrima na tržištu emisija u okoliš Europske Unije
Upravljanje zajedničkim dobrima na tržištu emisija u okoliš Europske Unije
Davor Mance
U ovom se doktorskom radu propituje uvriježena klasifikacija dobara i tržišta te se daje poboljšana prema jasno definiranim ekonomskim i institucionalnim kriterijima. Ekonomski kriterij dijeli dobra na konačno oskudna i neoskudna odnosno neekonomska s obzirom na željenu potrošnju. Institucionalna podjela dobara propituje dobra s obzirom na njihovu reakciju na ekonomske poticaje. Neekonomska dobra su ona dobra koja su neoskudna u potrošnji te stoga nisu niti umanjiva, nemaju...
Utjecaj certifikacije na uspjeh projekta u elektroenergetskom sektoru Republike Hrvatske
Utjecaj certifikacije na uspjeh projekta u elektroenergetskom sektoru Republike Hrvatske
Marija Šiško Kuliš
Projekti se provode u mnogim djelatnostima, kao što su izvođenje radova, pružanje usluga, a u širem smislu obuhvaćaju i brojne poslovne aktivnosti. Iznimno su važni jer uspješno vođenje projekata osigurava realizaciju mnogih kompleksnih ciljeva. Međutim, unatoč takvom i tolikom interesu za projekte, istraživači i gospodarstvenici smatraju da preko 50% pokrenutih projekata završava neuspjehom. Osim neuspješnosti projekte obilježavaju i krize, rizici, nesigurnost i...
Utjecaj financijskih aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda na priljev inozemnih izravnih investicija u zemljama Srednje i Jugoistočne Europe
Utjecaj financijskih aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda na priljev inozemnih izravnih investicija u zemljama Srednje i Jugoistočne Europe
Marijana Andrijić
Temeljem odgovarajućeg konceptualnog okvira i upotrebom primjerenog empirijskog modela, ovaj doktorski rad istražuje utjecaj financijskih aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (Fond ili MMF) na priljev inozemnih izravnih investicija u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi, identificira 2 čimbenika koji mogu doprinijeti katalitičkom učinku Fonda vezano uz priljev inozemnih izravnih investicija, formulira rezultate istraživanja te njihove implikacije, kao i preporuke za nositelje...
Utjecaj međusektorskih odnosa na potrošnju i onečišćenje vode u gospodarstvu Republike Hrvatske
Utjecaj međusektorskih odnosa na potrošnju i onečišćenje vode u gospodarstvu Republike Hrvatske
Saša Čegar
Osnovni cilj ove doktorske disertacije je utvrditi koji sektori u hrvatskom gospodarstvu imaju najveći kumulativan utjecaj na nacionalne vodne resurse. U tu svrhu, u disertaciji je razvijen prošireni input-output model na temelju kojeg je izvršena analiza utjecaja međusektorskih veza u hrvatskom gospodarstvu na ukupnu potrošnju vode i ispuštanje otpadnih voda. Rezultati modela ukazuju da se hrvatsko gospodarstvo temelji na vodom i vodnim onečišćenjem intenzivnoj ekonomskoj strukturi...
Utjecaj neformalnih mreža pojedinaca u upravljanju turističkom destinacijom
Utjecaj neformalnih mreža pojedinaca u upravljanju turističkom destinacijom
Damir Pavlović
Turistička destinacija je kompleksan sustav u kojem se isprepleću formalne i neformalne mreže međusobno povezanih dionika s različitom strukturnom i relacijskom pozicijom koja može diktirati utjecaj na njezine razvojne i upravljačke procese. Razumijevanje i uvid u destinacijske mrežne strukture može imati duboke implikacije za javne vlasti i destinacijski menadžment, u smislu adaptabilnog planiranja, upravljanja i nadzora. Destinacijske mreže su ovdje analizirane...
Utjecaj odrednica agencijskoga odnosa na razvoj poslovanja hrvatskih vinara
Utjecaj odrednica agencijskoga odnosa na razvoj poslovanja hrvatskih vinara
Jana Katunar
U ovoj doktorskoj disertaciji istražuje se odnos principala i agenta uz primjenu agencijske teorije koja se prvenstveno veže uz odnos vlasnika i menadžera u poduzeću. U novijoj znanstvenoj literaturi agencijski odnos je također promatran kao odnos poduzeća u distribucijskom lancu. Agencijski troškovi, koji nastaju u ugovornom odnosu partnera u distribucijskom lancu, uglavnom su promatrani sa stajališta kupca, dok su u ovoj doktorskoj disertaciji promatrani pretežito sa...
Utjecaj poduzetničkih osobina i znanja vlasnika na uspješnost poslovanja malih obiteljskih poduzeća u turizmu
Utjecaj poduzetničkih osobina i znanja vlasnika na uspješnost poslovanja malih obiteljskih poduzeća u turizmu
Ivana Bujan
Cilj znanstvenog istraživanja u ovom doktorskom radu je sumirati i proširiti spoznaje o obilježjima malih obiteljskih poduzeća u turizmu te utvrditi utjecaj poduzetničkih osobina i znanja vlasnika na uspješnost poslovanja. Uz analizu poduzeća istovremeno se analiziraju i poduzetničke osobine vlasnika malih obiteljskih poduzeća turizmu te specifični obiteljski resursi. Teorijski okvir korišten za razvoj istraživanja i empirijskog modela oslanja se na razvojne modele obiteljskog...
Utjecaj potrošnje energije na ekonomski rast u razvijenim i post-tranzicijskim zemljama Europske unije
Utjecaj potrošnje energije na ekonomski rast u razvijenim i post-tranzicijskim zemljama Europske unije
Tanja Fatur Šikić
Europska unija (EU) donijela je jedinstvenu strategiju energetskog razvoja i ublažavanja klimatskih promjena, kojom će Europa postati „nisko ugljično― gospodarstvo s niskim emisijama stakleničkih plinova, odnosno svjetski lider u borbi protiv klimatskih promjena. U uvjetima izrazite nestabilnosti na tržištima svih energenata, a posebice nafte i plina, u većini zemalja članica EU izražena je svijest o nužnosti upravljanja energetskim razvojem, smanjenju uvozne ovisnosti i...
Utjecaj primjene međunarodnih standarda financijske transparentnosti na poslovanje poduzeća u državnom vlasništvu
Utjecaj primjene međunarodnih standarda financijske transparentnosti na poslovanje poduzeća u državnom vlasništvu
Mario Švigir
Uz poduzeća u državnom vlasništvu, osobito ona u potpunom državnom vlasništvu najčešće se spominje niska razina transparentnosti. Niska transparentnost omogućava stvaranje neefikasnog poslovanja, sniženu razinu etičnosti ponašanja u poduzeću kao i gubitka integriteta na tržištu. Kod ovog tipa poduzeća ne postoji tržišni mehanizam valorizacije efikasnosti njihova poslova. To potencijalno stvara troškovne posljedice za gospodarstvo i za društvo u cjelini. Svrha doktorskog...
Utjecaj terorizma na priljev inozemnih direktnih investicija
Utjecaj terorizma na priljev inozemnih direktnih investicija
Petar Mišević
Inozemne direktne investicije predstavljaju pokretač gospodarskog razvoja u zemljama u kojima se kapital ulaže. Donose kapital, novu tehnologiju, otvaraju nova tržišta, povećavaju zaposlenost. Zato sve zemlje nastoje privući inozemne investitore kako bi uložili kapital upravo u njihovu zemlju. Jedan od najvažnijih faktora prilikom donošenja odluke o tome gdje investirati je sigurnost investicije. Zemlje izložene terorističkim aktivnostima zasigurno nisu područja koja su...

Paginacija