Paginacija

Utjecaj upravljanja obrtnim kapitalom na profitabilnost malih i srednjih poduzeća u post-tranzicijskom gospodarstvu
Utjecaj upravljanja obrtnim kapitalom na profitabilnost malih i srednjih poduzeća u post-tranzicijskom gospodarstvu
Darija Prša
Upravljanje obrtnim kapitalom važno je zbog njegova utjecaja na bogatstvo vlasnika, promatrano kao ekonomska vrijednost poduzeća koja je rezultat međuovisnosti profitabilnosti i rizika. Poduzeća koja ulažu velika sredstva u obrtni kapital mogu za posljedicu očekivati nižu razinu poslovnog rizika, ali i nepovoljniji utjecaj na visinu profitabilnosti. Obrnuto, manja ulaganja u obrtni kapital najvjerojatnije će rezultirati većom profitabilnošću, ali i većim rizikom njezina...
Utjecaj vodstva na organizacijsku uspješnost u hotelijerstvu
Utjecaj vodstva na organizacijsku uspješnost u hotelijerstvu
Sanda Grudić Kvasić
Svrha ovog doktorskog rada je sadržana u teorijskom i empirijskom istraživanju fenomena vodstva, te oblikovanju modela koji će identificirati faktore koji utječu na uspješnost organizacije, a vezani su uz ulogu vođe. Kao paradigma suvremenog vodstva je - obzirom na aktualnost, mogućnost empirijske provjere kao i usporedbe s rezultatima prethodnih istraživanja, odabrana teorija autentičnog vodstva. Znanstveni cilj istraživanja se sastoji u: a) istraživanju i analizi postojećeg...
Utjecaj zrelosti procesne organizacije na rezultat poslovanja srednjih i velikih poduzeća
Utjecaj zrelosti procesne organizacije na rezultat poslovanja srednjih i velikih poduzeća
Dubravko Skender
Analiza prethodnih istraživanja u okviru procesne paradigme pokazala je nedostatak studija koje su koncentrirane na analizu strukturnog utjecaja procesne platforme na poslovne rezultate, a što je bilo u fokusu ovoga rada. Problematika empirijski dokazive povezanosti između stupnja zrelosti procesne organizacije i postignutih organizacijskih performansi izabrana je kao odgovarajući problem istraživanja u ovoj disertaciji. Uže područje istraživanja odnosi se na utvrđivanje vrste...
Utjecaj čimbenika implementacije strategije na uspješnost poslovanja velikih hrvatskih poduzeća
Utjecaj čimbenika implementacije strategije na uspješnost poslovanja velikih hrvatskih poduzeća
Valentina Ivančić
Implementacija strategije je najrizičnija i najkompleksnija faza procesa strateškog menadžmenta. Rizičnost i kompleksnost proizlaze iz velikog broja čimbenika koji utječu na proces implementacije strategije. U okviru ove doktorske disertacije, utjecajni čimbenici raspodjeljuju se u tri glavna konstrukta: (1) sadržaj strategije, (2) kontekst u kojem se strategija implementira i (3) proces implementacije. U sklopu sadržaja strategije analizira se kvaliteta strateških planova....
Učinci primjene međunarodnih standarda kvalitete na uspješnost visokih učilišta
Učinci primjene međunarodnih standarda kvalitete na uspješnost visokih učilišta
Dobrila Rajić
Ovim radom je sagledan i analiziran rezultat poslovanja i razina kvalitete javnih visokih učilišta koja su ishodila međunarodne certifikate te učinak međunarodno priznatih sustava kvalitete na ključne pokazatelje uspješnosti javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Provjerene metode kvantitativnog mjerenja utemeljenog na dimenzijama (SERVQUAL i HEdPERF) omogućile su kreiranje konceptualnog modela za oblikovanje utjecaja sustava upravljanja kvalitetom (SUK) i međunarodnih...
Učinci primjene međunarodnih sustava kvalitete na zdravstveni sustav Republike Hrvatske
Učinci primjene međunarodnih sustava kvalitete na zdravstveni sustav Republike Hrvatske
Maša Bulajić
Cilj istraživanja je ocjena koristi implementacije međunarodno priznatih sustava upravljanja kvalitetom u bolničkim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Kao kriterij uspostavljenog sustava kvalitete korišteno je uvođenje ISO sustava i/ili provedene akreditacije prema jednoj od međunarodno priznatih akreditacijskih kuća. Za potrebe istraživanja primjenjen je po prvi put u Republici Hrvatskoj Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) 2006 Short Form. Potvrđeno je da...
Učinci suvremenih sustava porezne naplate na kretanje i procjenu neslužbenog gospodarstva
Učinci suvremenih sustava porezne naplate na kretanje i procjenu neslužbenog gospodarstva
Andrea Galić Nagyszombaty
Uvođenjem suvremenih mehanizama poreznog nadzora nad prometom gotovim novcem smanjuje se mogućnost porezne evazije što pozitivno doprinosi povećanju prihoda državnog proračuna. Cilj disertacije usmjeren je na kvantifikaciju učinaka takvih suvremenih mehanizama poreznog nadzora na smanjivanje neslužbenog gospodarstva, ali i utvrđivanje učinaka na pojedine djelatnosti i sektore. Doktorska disertacija obuhvaća detaljnu analizu postojeće metodologije za procjenu neslužbenog...
Vrednovanje efikasnosti i efektivnosti visokoobrazovnih institucija ekonomskog usmjerenja u funkciji povećanja njihove kvalitete
Vrednovanje efikasnosti i efektivnosti visokoobrazovnih institucija ekonomskog usmjerenja u funkciji povećanja njihove kvalitete
Andrea Arbula Blecich
Ispred visokoobrazovnih institucija, kako svijeta, tako i Europske unije stavljaju se sve veći zahtjevi po pitanju kvalitete kojima Republika Hrvatska, kao članica EU također mora udovoljiti. Iako se kvaliteta stavlja na središnje mjesto, ona je sa znanstvenog aspekta na području Hrvatske i zemalja u regiji nedovoljno istražena. U ovoj doktorskoj disertaciji kvaliteta je istražena vrednovanjem efikasnosti i efektivnosti kao njezine dvije temeljne odrednice, a istraživanje je...
Vrednovanje izrečenih preferencija u funkciji poboljšanja preventivnih programa javne zdravstvene zaštite
Vrednovanje izrečenih preferencija u funkciji poboljšanja preventivnih programa javne zdravstvene zaštite
Nikolina Dukić
Temeljna svrha doktorske disertacije je objediniti i produbiti spoznaje o važnosti uključivanja izrečenih preferencija i povezanih odabira pojedinaca u proces osmišljavanja, prilagodbe i provedbe preventivnih programa javne zdravstvene zaštite. Slijedom toga, osnovni cilj empirijskog djela ovog istraživanja je, korištenjem ekonomske teorije u svrhu mjerenja i vrednovanja izrečenih preferencija ciljne populacije, utvrditi metodološku i aplikativnu (utvrđivanje relevantnih čimbenika...
Zadovoljstvo korisnika i reakcija na ciljno odabrani olfaktorni podražaj u transferu znanja
Zadovoljstvo korisnika i reakcija na ciljno odabrani olfaktorni podražaj u transferu znanja
Maja Vujičić
Doktorska se disertacija usmjerava na istraživanje utjecaja fizičkog okruženja, preciznije, utjecaja implementacije ciljno odabranog olfaktornog podražaja u fizičkom okruženju na emocionalno stanje pojedinca, percepciju fizičkog okruženja i procjenu vrijednosti usluge, što dovodi do više razine zadovoljstva korisnika uslugom. Utjecaj fizičkog okruženja značajan je jer doprinosi pozicioniranju i diferencijaciji poslovnih subjekata, posebice onih koji se bave uslugama....
Zdrav životni stil - odrednica vrijednosti za potrošače na turističkom tržištu
Zdrav životni stil - odrednica vrijednosti za potrošače na turističkom tržištu
Ana Težak Damijanić
Vrijednost za potrošaca na turistickom tržištu može biti ishodište za ostvarivanje konkurentske prednosti turistickih poslovnih subjekata i na osnovi toga od posebne teoretske i prakticne važnosti. Stvaranje i isporuka vrijednosti potrošacima na turistickom tržištu ostvaruje se kroz niz medusobno povezanih marketinških aktivnosti, ali sama koordinacija tih aktivnosti ne osigurava odgovor na pitanje što je za potrošaca na turistickom tržištu vrijednost. To dovodi do...

Paginacija