Paginacija

Državne subvencije i financijska uspješnost poduzeća u Republici Hrvatskoj
Državne subvencije i financijska uspješnost poduzeća u Republici Hrvatskoj
Anđelka Buneta
Međuovisnost državnih subvencija i financijskih rezultata poduzeća još uvijek su nedovoljno istražena kategorija. Stoga je predmet istraživanja u ovom radu ispitati utjecaj državnih subvencija na financijsku uspješnost poduzeća u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2005. do 2015. godine prema gospodarskoj djelatnosti, veličini i obliku vlasništva. Posebno su analizirane specifične skupine poduzetnika, koje su imale statusne promjene: spajanje, pripajanje i sl., u odnosu na ostala...
Dugoročno financiranje rasta dioničkih društava
Dugoročno financiranje rasta dioničkih društava
Eleonora Kontuš
Dionička društva se susreću sa sličnim financijskim problemom kako financirati projekte i aktivnosti koji su potrebni za njihov rast i ekspanziju. Osnovne instrumente dugoročnog financiranja čine obične dionice, preferencijalne dionice i dugoročni dug. Troškovi kapitala su značajan koncept pri odabiru pojedinačnih komponenti strukture kapitala između različitih alternativnih mogućnosti dugoročnog financiranja jer predstavljaju stopu prinosa koju dionička društva moraju...
Ekonomski učinci reformi elektroenergetskog sektora na proizvodnju električne energije u Europskoj uniji i odabranim zemljama jugoistočne Europe
Ekonomski učinci reformi elektroenergetskog sektora na proizvodnju električne energije u Europskoj uniji i odabranim zemljama jugoistočne Europe
Vedran Prša
Povećanje efikasnosti predstavlja jedan od glavnih ciljeva bilo kojeg programa reformi u elektroenergetskom sektoru. Općenito, od uvođenja reformi u elektroenergetskom sektoru se očekuje da vode do viših razina efikasnosti u djelatnosti proizvodnje električne energije kao i smanjenju razine prijenosnih i distribucijskih gubitaka električne energije. Glavni cilj ove doktorske disertacije je istražiti da li reforme elektroenergetskog sektora realiziraju ova očekivanja te utvrditi...
Efficiency determinants and regulatory impact on banking operations in the EU
Efficiency determinants and regulatory impact on banking operations in the EU
Ivan Gržeta
Regulacija i supervizija nad bankama omogućuje stabilan i siguran bankovni sustav s ciljem izbjegavanja negativnih učinaka koje propast banaka može imati na cjelokupnu ekonomiju. Utjecaj bankarskog regulatornog okvira na poslovanje banaka često je u fokusu istraživača, te je stoga široko istraživana tema obzirom na to da njegove dorade i promjene imaju značajne implikacije na poslovanje kako individualnih banaka, tako i cjelokupne ekonomije. Posljednji regulatorni okvir uveden na...
Efikasnost vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne energije
Efikasnost vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne energije
Dario Maradin
U doktorskoj disertaciji ocjenjuje se relativna efikasnost vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne energije. Temeljna svrha doktorske disertacije je utvrditi čimbenike kojima će se unaprijediti efikasnost poduzeća u proizvodnji električne energije iz energije vjetra te tako utjecati na efikasnost vjetroelektrana kao značajnog nositelja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Slijedom navedenog, cilj istraživanja je ispitati i utvrditi...
Eko - socijalno - tržišni model gospodarstva u funkciji održivog razvoja Republike Hrvatske
Eko - socijalno - tržišni model gospodarstva u funkciji održivog razvoja Republike Hrvatske
Marko Šundov
Razvojni koncept Republike Hrvatske determiniran je globalnim ekonomskim prilikama i stupnjem konkurentnosti njenog gospodarstva. Svjetska gospodarska zbilja prožeta je dubokom ekonomskom krizom koja nameće potrebu iznalaženja novih tržišnih i poslovnih modela koji će za posljedicu imati preobražaj dosadašnjih paradigmi. Jedan od pojmova koji već duže vrijeme zaokuplja svjetsku gospodarsku i ekonomsku javnost je održivi razvoj. Osnovna zamisao se temelji na težnji uspostavljanja...
Ekonomski učinci morskih luka i njihov utjecaj na regionalno gospodarstvo
Ekonomski učinci morskih luka i njihov utjecaj na regionalno gospodarstvo
Gorana Mudronja
Morske luke važan su dio regionalnih gospodarstava te svojim poslovanjem stvaraju niz pozitivnih utjecaja na područja unutar kojih se nalaze. Veliki dio svjetske trgovinske razmjene odvija se pomorskim putem što čini morske luke neizbježnim lokacijama globalne trgovine. Morske luke objekti su koji potpomažu u uspostavljanju ravnoteže između ponude i potražnje jer povezuju proizvode koji se proizvode na jednom kraju svijeta s potrošačima koji se nalaze na drugom kraju. One stvaraju...
Fer vrijednost elemenata financijskih izvještaja
Fer vrijednost elemenata financijskih izvještaja
Josip Čičak
U suvremenim gospodarskim i društvenim uvjetima održivog razvoja računovodstvo dobiva novu, značajnu ulogu, koja, osim tradicionalne informacijske uloge za investitore, poslovne partnere i državu, ima zadaću i mjeriti i izvještavati o stupnju održivosti poduzeća ili o razlozima zbog kojih je održivost organizacije otežana. Stupanj održivosti organizacije postao je jedna od značajki financijskog izvještavanja u SAD-u sredinom devedesetih godina. Ovakav računovodstveni okvir,...
Integralni nacionalni institucionalni sustav upravljanja fondovima kohezijske (regionalne) politike Europske unije u funkciji maksimiziranja iskorištavanja alociranih sredstava
Integralni nacionalni institucionalni sustav upravljanja fondovima kohezijske (regionalne) politike Europske unije u funkciji maksimiziranja iskorištavanja alociranih sredstava
Zvonimir Savić
Način funkcioniranja i prilagodba nacionalnog sustava upravljanja i provedbe instrumenata kohezijske (u nastavku: regionalne) politike Europske unije (u nastavku: EU) te, posljedično, učinkovitost toga sustava, ima presudan utjecaj na dinamiku i svrsishodnost povlačenja sredstava fondova regionalne politike EU. Uzimajući u obzir aktualnost te teme uslijed završetka proračunskog razdoblja EU, 2014. - 2020. i perspektivu novog proračunskog razdoblja EU (2021. - 2027.), doktorska...
Karakteristike kontrolera i menadžera u funkciji efikasnoga donošenja odluka u uvjetima digitalizacije
Karakteristike kontrolera i menadžera u funkciji efikasnoga donošenja odluka u uvjetima digitalizacije
Antonija Petrlić
Današnje dinamično okruženje zahtjeva od poduzeća stalnu prilagodbu koja se uglavnom ogleda u primjeni novih tehnologija, unaprjeđenju poslovnih procesa te prihvaćanju i implementiranju funkcija primjerenih poslovanju u digitalnim uvjetima. Obzirom na sve veću količinu internih i eksternih podataka kojima poduzeća raspolažu te prednostima i izazovima koje ti podaci pružaju donosiocima odluka, nameće se potreba za funkcijama koje kroz svoje aktivnosti mogu usmjeriti menadžment ka...
Kreiranje modela održivog razvoja turizma u urbanim destinacijama Republike Hrvatske
Kreiranje modela održivog razvoja turizma u urbanim destinacijama Republike Hrvatske
Tomislav Klarin
Industrijalizacija, urbanizacija i drugi čimbenici omogućili su razvoj gradova u kojima se koncentrira sve veći udio ukupnog svjetskog stanovništva. Gradovi su postali politički, ekonomski i društveno-kulturni centri, a svojim razvojem zauzimaju prostor i intenzivno koriste resurse, dok urbani način života negativno utječe na okoliš i klimatske promjene. Pri tome, razvoj gradova često na odgovarajući način ne prati potrebna infrastruktura i usluge, stoga su gradovi suočeni s...

Paginacija