professional thesis
Energetska samodostatnost otoka

Žarko Erceg (2015)
University of Rijeka
Faculty of Economics
Metadata
TitleEnergetska samodostatnost otoka : primjer otoka Krka
AuthorŽarko Erceg
Mentor(s)Nela Vlahinić Lenz (thesis advisor)
Abstract
Rast potražnje za energijom smanjuje resurse fosilnih izvora energije, povisuje cijenu energije, a u budućnosti su mogući prekidi dobave i smanjenje sigurnosti opskrbe. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora temelj je buduće održive energetike i model za održivi razvoj lokalnih zajednica na otocima, uz kojeg upravljanje lokalnim energetskim resursima i energetsko planiranje još više dobivaju na važnosti. Iskorištenjem lokalnih energetskih resursa, otok Krk može planirati svoj održivi razvoj i postati energetski samodostatan otok. Ovaj rad bavi se istraživanjem održive energetike na otoku Krku koja uključuje integriranje obnovljivih izvora energije u postojeći energetski sustav, te učinkovitije upravljanje tokovima energije na otoku. U radu je korišten matematički model H2RES pomoću kojeg je napravljena analiza postojećih resursa obnovljivih izvora energije na otoku, te je dobiven potencijal za proizvodnju električne energije i zadovoljenje vlastitih potreba za energijom. Osim proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, područje istraživanja usmjereno je na energetsku učinkovitost odnosno mjere za povećanje energetske učinkovitosti na otoku. U radu su detaljnije prikazane i najefikasnije mjere koje mogu smanjiti potrošnju energije i energetske troškove u lokalnoj zajednici na otoku. Energetska učinkovitost kao jedna od najaktualnijih tema u građevinskom sektoru danas, ovdje je analizirana kroz problematiku javne rasvjete, učinkovitost sustava za grijanje i hlađenje, obnovu postojećih objekata odnosno toplinsku izolaciju, te mogućnost uvođenja elektromobilnosti u prometni sektor. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i primjena konkretnih mjera za povećanje energetske učinkovitosti mogu pomoći lokalnoj zajednici na otoku Krku u boljem upravljanju energijom, povećanju energetske sigurnosti, te postizanju energetske samodostatnosti. Rad pokazuje i važnost uključivanja lokalne zajednice u kreiranju lokalne energetske politike bez čijeg će sudjelovanja biti teško moguće utjecati na potrebnu promjenu zakonske regulative koja mora omogućiti nesmetan razvoj i pokretanje procesa energetske samodostatnosti na otocima u Hrvatskoj. Uz povoljne modele financiranja koji u srednjem vremenskom roku prikazuju isplativost ulaganja u obnovljive izvore energije, u radu su prikazani pozitivni ekonomski pokazatelji koji mogu privući investitore za ulaganja u ovakve ili slične projekte. O održivosti ovakvih projekata i isplativosti ulaganja svjedoče i uspješni primjeri energetski samodostanih otoka drugdje u svijetu.
Committee MembersSaša Žiković (committee chairperson)
Mira Dimitrić (committee member)
Nela Vlahinić Lenz (committee member)
GranterUniversity of Rijeka
Faculty of Economics
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate specialist
Study programmeEnergy Economics
Academic title abbreviationuniv.spec.oec.
Genreprofessional thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
The growth of energy demand reduces the resources of fossil energy, increases energy prices, and causes possible interruptions in energy supply system and decreased security of energy supply in the future. Production of energy from renewable sources is the basis for future sustainable energy and a model for sustainable development of local communities on the islands, with which the management of local energy resources and energy planning become even more important. By utilization of local energy resources, the island of Krk can plan its sustainable development and become energy self-sufficient island. This master thesis is to explore sustainable energy on the island of Krk, which includes the integration of renewable energy into the existing energy system and effective management of energy flows on the island. This master thesis uses mathematical model H2RES in order to analyse the existing resources of renewable energy on the island of Krk and to calculate the potential for electricity production to meet their own energy needs. In addition to the production of energy from renewable sources, the research is focused on energy efficiency and measures to increase energy efficiency on the island. It shows in more detail the most effective measures that can reduce energy consumption and energy costs in the local community on the island. Energy efficiency as one of the major concerns in the construction sector today is being analysed through the issue of public lighting, the efficiency of heating and cooling, the reconstruction of existing facilities and thermal insulation, and the possibility of the introduction of electro mobility in the transport sector. Production of energy from renewable sources and implementation of concrete measures to increase energy efficiency can help the local community on the island to effectively manage energy, to increase energy security, and to achieve energy self-sufficiency. The thesis also shows the importance of involving local community in the creation of local energy policy without whose participation will be hardly possible to affect the necessary change in legislation which should allow unhindered development and launch processes of energy self-sufficiency on the islands in Croatia. Besides favourable financing models that show profitability of investments in renewable energy sources in the medium term, this research also presents the positive economic indicators that can attract investors to invest in these or similar projects. Moreover, there are existing examples of energy self -sufficient islands elsewhere in the world that testify about the sustainability of such projects and the profitability of such investments.
Parallel keywords (Croatian)električna energija energetska samodostatnost energetska učinkovitost obnovljivi izvori energije održivi razvoj otok Krk
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:230548
CommitterVesna Knez